Skip to main content Skip to site navigation

Mga form at opsyon sa paglahok (Participation Forms and Options)
Mga sasagutan at ibabalik na form

Post

Matuto pa tungkol sa iyong Mga Opsyon sa Paglahok sa SMC Connected Care gayundin sa mga sasagutang form kung gusto mong mag-opt out o mag-opt in muli sa SMC Connected Care.

Awtomatiko kang nakatala sa SMC Connected Care, kung kaya wala kang kailangang gawin upang maging kalahok ng SMC Connected Care. Kapag may appointment ka sa iyong provider ng pangangalaga, ligtas na ipadadala ang iyong impormasyon sa SMC Connected Care at ang mga provider ng iyong paggamot lamang ang makakakita nito.

Kung hindi mo gustong maging kalahok sa SMC Connected Care, dapat kang magsagot ng Form sa Pag-opt Out. Pakisuri ang impormasyong nasa ibaba para sa higit pang impormasyon at tagubilin.

Pag-opt Out/Pag-alis 

Kapag mag-o-opt out ka, babawiin mo ang iyong impormasyon sa SMC Connected Care at hindi na makukuha ng iyong mga provider pangkalusugan ang impormasyong pangkalusugan mo sa pamamagitan ng SMC Connected Care. Makukuha lang ang iyong impormasyong pangkalusugan sa pamamagitan ng SMC Connected Care kung may medikal na emerhensya.

Sagutan ang Form sa Pag-opt Out Online

I-download ang Form sa Pag-opt Out

Dapat punan ang lahat ng field sa form sa pag-opt out upang maproseso ang iyong kahilingan. Aabutin ng hanggang tatlong araw ng negosyo upang maproseso ang iyong kahilingan pagkatapos matanggap.

Mag-opt In Muli

Kung dati ka nang nakapagsagot ng form sa pag-opt out, may opsyon kang mag-opt in muli kung magbabago ang isip mo at gusto mo nang lumahok. Upang mag-opt in muli, dapat kang magsagot ng form sa Pag-opt In. 

Tandaan: Dahil awtomatiko kang nakatala sa SMC Connected Care, hindi mo na kailangang magsagot ng form sa pag-opt in kung hindi ka pa nakakapagsagot ng form sa pag-opt out. 

Sagutan ang Form sa Pag-opt In Online

I-download ang Form sa Pag-opt In

Sagutan ang Mga Form

May apat na opsyong magagamit upang magsagot ng mga form.

Opsyon 1: Sagutan ang Form Online

Makakapagsagot ka ng form sa pag-opt out o pag-opt in muli online.

Opsyon 2: I-fax ang Nasagutang Form

Makakapag-fax ka ng form sa pamamagitan ng pagsunod sa mga sumusunod na hakbang:

1. Mag-click sa link upang i-download ang form 

Link para sa form sa Pag-opt Out

Link para sa form sa Pag-opt In

2. I-print ang form

3. Punan ang lahat ng kinakailangang field

4. I-fax ang form gamit ang sumusunod na numero:

(650) 573-3626
Attn: SMC Connected Care

Opsyon 3: Ipadala ang Nasagutang Form sa pamamagitan ng US Mail

Makakapagpadala ka ng form sa pamamagitan ng pagsunod sa mga sumusunod na hakbang:

1. Mag-click sa link upang i-download ang form 

Link para sa form sa Pag-opt Out

Link para sa form sa Pag-opt In

2. I-print ang form

3. Punan ang lahat ng kinakailangang field

4. Ipadala ang form sa sumusunod na address:

Health IT – SMC Connected Care
HLT 362
225 37th Ave.
San Mateo, CA 94403

Opsyon 4: Ibalik sa Klinika sa San Mateo County

Maaari kang magbalik ng nasagutang form sa Klinika ng Sistema ng Kalusugan sa San Mateo County sa pamamagitan ng pagsunod sa mga sumusunod na hakbang:

1. Mag-click sa link upang i-download ang form 

Link para sa form sa Pag-opt Out

Link para sa form sa Pag-opt In

2. I-print ang form

3. Punan ang lahat ng kinakailangang field

4. Dalhin ang nasagutang form sa anumang San Mateo County Health Clinic

Iba pang Impormasyon

Makakakuha ng mga form sa Pag-opt Out at Pag-opt In sa lahat ng San Mateo Health Clinic. 

Kung may mga karagdagan kang tanong, pakibisita ang pipiliin mong San Mateo Health Clinic.