Skip to main content Skip to site navigation

Mga Benepisyo (Benefits)
Nagkakaroon ng benepisyo ang mga pasyente kapag lumahok sa SMC Connected Care

Post

Maraming paraan kung paano maaaring magdulot ng kabutihan sa iyo ang SMC Connected Care at bigyan ka ng pinakamataas na kumpiyansa at kasiyahan sa iyong pangangalagang pangkalusugan. Kabilang sa mga kabutihang ito ang pagtitipid ng iyong oras, pagpapaganda ng iyong pangkalahatang pangangalaga at karanasan, posibleng pagbawas sa mga gastos at pagpapaganda ng iyong pagkapribado sa pamamagitan ng pinakamataas na mga pamantayan ng seguridad.

Nakakatipid ng Oras

Sa SMC Connected Care, magkakaroon ng mabilis na access ang mga doktor at ibang mga kwalipikadong propesyonal sa kalusugan sa impormasyon ng iyong kalusugan na pinagsama-sama mula sa maraming kalahok na mga organisasyon sa kalusugan. Kapag hindi nakakonekta sa elektronikong paraan ang mga provider ng kalusugan sa impormasyon sa kalusugan na kailangan nila, napipilitan silang gumugol ng oras sa paghahanap at paghingi ng mga papeles sa pamamagitan ng pagtawag at pag-fax para sa impormasyon—mangangahulugan ito sa kaunting oras na malalaan sa pasyente at mga posibleng pagkaantala ng paggamot. Sa SMC Connected Care, hindi na kailangang “maghabol” ng impormasyon ang mga provider. Magkakaroon na sila ng mahalagang impormasyon sa kalusugan na kailangan nila upang gumawa ng mga desisyong batay sa impormasyon tungkol sa iyong plano ng paggamot.

Pinapahusay ang Pangangalaga

Sa pamamagitan ng hindi nagbabagong paghahatid ng impormasyon sa kalusugan ng SMC Connected Care, makakakuha ng mga resulta ang mga doktor at ibang mga provider ng mga resulta at report sa isang pinagsama-samang format, na ginagawang mas kumpleto ang impormasyon ng iyong kalusugan. Bunga nito, pinahuhusay ang pangangalaga sa iyo sa pamamagitan ng mga nabawasang kamalian at pinagandang mga rekomendasyon ng paggamot. Nangangahulugan din ito na hindi mo kailangang tandaan ang mga detalye ng bawat pagpunta sa ospital o gamot na inireseta sa iyo kapag nagpatingin ka sa bagong doktor. Ang lahat ng impormasyong ito ay itatabi ng SMC Connected Care.

Pagbabawas ng Gastos

Sa pamamagitan ng mas naaangkop at komprehensibong impormasyon, pinagaganda ang kalidad ng pangangalaga at binabawasan ang mga dobleng pagsusuri at procedure. Sa ganitong paraan, natitipid ng SMC Connected Care ang oras mo at mababawasan ang iyong mga sariling gastos para sa mga hindi kailangang gamot, pagsusuring may kaugnayan sa radiology, mga pagsusuri sa laboratoryo at mga pagkakaospital.

Pinaiigting ang Privacy

Napakahalaga ng iyong pagkapribado sa Sistemang Pangkalusugan ng San Mateo County. Ang aming paggamit ng elektronikong impormasyon sa kalusugan ay nangangailangan ng pinahusay na mga proteksyon sa seguridad nang higit sa kinakailangan para sa mga papel na rekord. Kaya, mas ligtas na ngayon ang impormasyon ng iyong kalusugan at pagkapribado kaysa dati.